ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 (Definities)

 1. Aanmelding: inschrijving van een deelnemer voor een cursus, waarbij een overeenkomst tot stand komt tussen Lambert Juridische Cursussen en een deelnemer;
 2. Deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan een cursus;
 3. Cursus: een door Lambert Juridische Cursussen georganiseerde cursus of training zowel op inschrijving als inhouse;
 4. Inhouse: cursus welke Lambert Juridische Cursussen organiseert na opdracht van een opdrachtgever.
 5. Opdracht: opdracht van opdrachtgever aan Lambert Juridische Cursussen;
 6. Opdrachtgever: elke particulier, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon of instelling, die een opdracht heeft verstrekt aan Lambert Juridische Cursussen;
 7. Cursusmateriaal: al het materiaal dat Lambert Juridische Cursussen in het kader van een cursus aan een deelnemer ter beschikking stelt;

Artikel 2 (Toepasselijkheid)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opdrachten die door Lambert Juridische Cursussen worden aangeboden en/of georganiseerd.
 2. Van het eerste lid kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. De algemene voorwaarden, of eventuele andere voorwaarden van deelnemer of opdrachtgever worden hierbij expliciet uitgesloten.
 3. Door aanmelding voor een cursus, of door het verstrekken van een opdracht aan Lambert Juridische Cursussen, aanvaardt deelnemer of opdrachtgever deze algemene voorwaarden en de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting(en).

Artikel 3 (Deelnemers)

 1. Een deelnemer is aangemeld voor een cursus, nadat de aanmelding door Lambert Juridische Cursussen is bevestigd.
 2. Lambert Juridische Cursussen behoudt zich het recht voor om opdrachten/deelnemers zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Lambert Juridische Cursussen behoudt zich het recht voor om deelnemers die op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een cursus verstoren, van verdere deelname aan die cursus uit te sluiten. De betalingsverplichting van de deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 4 (Nakoming)

 1. Alle mededelingen in een aankondiging van een cursus of opdracht, bijvoorbeeld met betrekking tot inhoud en cursusmateriaal, komt Lambert Juridische Cursussen zoveel mogelijk na.
 2. Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat, kan Lambert Juridische Cursussen van een aankondiging afwijken. In geval van een opdracht overlegt Lambert Juridische Cursussen eerst met opdrachtgever. In geval van wijziging(en) zal Lambert Juridische Cursussen zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de cursus of opdracht.
 3. Verandering(en) van een cursus of opdracht kan onder andere wijziging van prijs en wijziging van cursusmateriaal tot gevolg hebben. Veranderingen worden zo spoedig mogelijk naar deelnemers of opdrachtgever gecommuniceerd.
 4. Een verandering van een opdracht bindt Lambert Juridische Opleidingen slechts voor zover deze schriftelijk door Lambert Juridische Opleidingen is aanvaard.

Artikel 5 (Betaling)

 1. Na bevestiging van aanmelding of het overeenkomen van een opdracht wordt door Lambert Juridische Cursussen een factuur verzonden naar de deelnemer of opdrachtgever.
 2. Facturen worden digitaal verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.
 3. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven
 4. Deelnemer of opdrachtgever zal het gefactureerde bedrag voldoen conform de aangegeven betalingstermijn op de factuur. De betaling dient minimaal twee weken voor de levering van de cursus of opdracht in het bezit te zijn van Lambert Juridische Cursussen.
 5. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan door deelnemer of opdrachtgever, is de deelnemer of opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim.
 6. De deelnemer of opdrachtgever is bij het niet tijdig voldoen van de betaling naast de wettelijke rente, ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Lambert Juridische Cursussen om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
 7. In de gevallen dat de deel nemer of opdracht gever het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan aan Lambert Juridische Cursussen, is Lambert Juridische Cursussen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op de deelnemer of opdrachtgever te verhalen.
 8. Lambert Juridische Cursussen behoudt zich het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.

Artikel 6 (Annulering)

 1. In geval omstandigheden hiertoe aanleiding geven of het aantal aanmeldingen voor een cursus onvoldoende is, behoudt Lambert Juridische Cursussen het recht voor een cursus te annuleren. Zij informeert deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering worden al betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
 2. In geval een deelnemer zijn deelname annuleert, dient hij hiervan schriftelijk via mail bericht te geven aan Lambert Juridische Cursussen.
  1. Bij annulering tot vijf weken voorafgaand aan de eerste cursusdag(of een ander moment dat schriftelijk is overeengekomen) zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
  2. Bij annulering tussen vijf en twee weken voor aanvang van een cursus wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht.
  3. Lambert Juridische Cursussen brengt het volledige cursusgeld in rekening bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een cursus.
 3. Bij verhindering kan een deelnemer een vervanger aanwijzen. Het liefst dient dit vooraf schriftelijk aan Lambert Juridische Cursussen meegedeeld te worden. Indien dit op het laatste moment gebeurt dient de vervanger duidelijk zijn/haar gegevens op de presentielijst te zetten op de plek waar de originele deelnemer vermeld stond.
 4. Bij opdrachten worden met opdrachtgever specifieke annuleringsafspraken gemaakt.

Artikel 7 (Auteursrecht)

 1. Het is de deelnemer of opdrachtgever niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct door Lambert Juridische Cursussen en/of de docent(en) van Lambert Juridische Cursussen, zonder toestemming van Lambert Juridische Cursussen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 8 (Privacy)

 1. Lambert Juridische Cursussen gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van deelnemers en opdrachtgevers om hen te informeren over cursussen en/of opdrachten. Deelnemers en opdrachtgevers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.
 2. Deelnemers en opdrachtgevers komen ten aanzien van de door hen van Lambert Juridische Cursussen ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

Artikel 9 (Website en andere uitingen)

 1. Alle informatie op de website van www.juridischecursussen.com en in andere uitingen van Lambert Juridische Cursussen is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lambert Juridische Cursussen.
 2. De website www.juridischecursussen.com gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding of anderszins aan Lambert Juridische Cursussen opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voor zover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Lambert Juridische Cursussen daarvan in kennis stellen.
 3. Lambert Juridische Cursussen en docenten, auteurs en/of redacteuren van de informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft, zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Artikel 10 (Aansprakelijkheid)

 1. Lambert Juridische Cursussen stelt het door haar beschikbaar te stellen cursusmateriaal zorgvuldig samen. Echter, Lambert Juridische Cursussen kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van dit cursusmateriaal. Lambert Juridische Cursussen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing, handeling of nalaten, gebaseerd op het cursusmateriaal of op informatie die op andere wijze in het kader van de betreffende cursus of opdracht is verstrekt.
 2. Indien deelnemer of opdrachtgever schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van Lambert Juridische Cursussen, één van haar medewerkers of (een) door haar ingehuurde docent(en), is iedere aansprakelijkheid van Lambert Juridische Cursussen ten allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan de vergoeding die de deelnemer op basis van de overeenkomst met Lambert Juridische Cursussen is verschuldigd of die opdrachtgever op basis van de door haar verstrekte opdracht aan Lambert Juridische Cursussen is verschuldigd.
 3. Lambert Juridische Cursussen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die deelnemer en/of opdrachtgever lijden c.q. mochten lijden als gevolg van annulering van (delen van) een cursus of opdracht.

Artikel 11 (Ontbinding)

 1. Lambert Juridische Cursussen is immer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever zijn activiteiten staakt, wordt ontbonden, wordt geliquideerd, in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling verzoekt.
 2. Voorts kan Lambert Juridische Cursussen de overeenkomst beëindigen in geval deelnemer of opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door Lambert Juridische Cursussen te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.
 3. Indien zich één van de onder 11.1 genoemde gevallen voordoet, behoudt Lambert Juridische Cursussen zich al haar rechten voor, waaronder het vorderen van nakoming.

Artikel 12 (Toepasselijk recht)

 1. Op alle overeenkomsten met Lambert Juridische Cursussen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op alle geschillen die verband houden met een met Lambert Juridische Cursussen gesloten overeenkomst is de klachtenregeling Lambert Juridische Cursussen van toepassing (vindbaar op www.juridischecursussen.com). Wordt via de klachtenregeling geen oplossing gevonden, worden geschillen uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter te Rotterdam.